Ogólne Warunki Sprzedaży INTER TAP


art. 1. Definicje

OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży INTER TAP.
INTER TAP – Inter Tap spółka cywilna Ilona Binda, Mateusz Binda, Inter Tap Sp. z o.o., z siedzibą
w Pisarzowicach (43-332), ul. Bielska 26a, NIP: 9372216072, REGON: 072194577.
Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę z INTER TAP lub osoba
zainteresowania ofertą INTER TAP.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający z INTER TAP Umowę w celu niezwiązanym
bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej.
Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00, za wyjątkiem
przypadających w tym okresie dni wolnych od pracy określanych na podstawie ustawy z dnia
18.01.1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015.90).
Strony – Klient i INTER TAP.
Produkty – towary i usługi oferowane do sprzedaży przez INTER TAP.
Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa sprzedaży. O ile strony wyraźnie nie postanowią inaczej,
do wszystkich umów sprzedaży zawartych pomiędzy INTER TAP a Klientem stosuje się postanowienia
niniejszych OWS. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Umowy a OWS, decydujące znaczenie
ma Umowa.
Zamówienie – sporządzony w formie elektronicznej lub tradycyjnej dokument określający parametry
Produktu mającego stanowić przedmiot Umowy. Poza informacjami identyfikującymi Produkt,
Zamówienie zawiera szczegółowe dane dotyczące Klienta – w tym jego imię, nazwisko, numer telefonu,
adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, datę i oznaczenie osoby upoważnionej do
reprezentacji Klienta, dane osoby upoważnionej do odbioru Produktów, a w przypadku
przedsiębiorców – dodatkowo nazwę, numer NIP, numer KRS (o ile Klient jest wpisany do KRS).
W zamówieniu obowiązkowo określony musi być numer wzoru Produktu/nazwa kolekcji, wybrany
kolor Produktu oraz zamawiana ilość Produktu.

art. 2. Procedura sprzedaży

 1. Wszelkie informacje, cenniki oraz inne materiały reklamowe i handlowe skierowane do
  nieoznaczonego odbiorcy nie stanowią oferty zawarcia umowy, lecz jedynie zaproszenie do
  negocjacji.
 2. Po otrzymaniu od Klienta Zamówienia, INTER TAP w najszybszym możliwym terminie przygotuje
  ofertę. INTER TAP może kontaktować się z Klientem w celu doprecyzowania elementów objętych
  Zamówieniem.
 3. W przypadku Zamówień składanych stacjonarnie, oferta będzie przedstawiona Klientowi
  w siedzibie INTER TAP (chyba, że Klient zwróci się o przesłanie oferty drogą elektroniczną), a w
  przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną, oferta będzie przesłana Klientowi na adres
  e-mail, z którego zostało wysłane Zamówienie.
 4. Oferta określa w szczególności cenę za Produkty objęte Zamówieniem oraz termin realizacji
  Zamówienia, a także koszty wysyłki i miejsce dostawy Produktów.
 5. Po otrzymaniu oferty, Klient zobowiązany jest ją potwierdzić. Brak potwierdzenia oferty w terminie
  7 dni od jej otrzymania powoduje wygaśnięcie oferty (chyba, że na ofercie wskazany jest inny termin
  jej ważności).
 6. Po akceptacji oferty INTER TAP przystąpi do realizacji Zamówienia. Przystąpienie do realizacji
  Zamówienia przez INTER TAP wyłącza możliwość zmiany ilości nabywanych Produktów (co nie
  wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  odnośnie prawa odstąpienia od Umowy).
 7. Zawarcie Umowy następuje w momencie potwierdzenia przez Klienta akceptacji otrzymanej oferty.
 8. Minimalne ilości zamawianych Produktów są następujące:
  a. dla Produktów w rolkach – jeden metr bieżący (cena podawana jest za metr bieżący),
  b. dla skór naturalnych – jeden błam (skóra z jednego zwierzęcia) – cena podawana jest za metr
  kwadratowy.
 9. INTER TAP nie przyjmuje zwrotów Produktów z prawidłowo realizowanych Zamówień (co nie
  wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  odnośnie prawa odstąpienia od Umowy).
 10. W szczególnie uzasadnionych wypadkach INTER TAP może przyjąć zwrot Produktu z prawidłowo
  zrealizowanego Zamówienia, jeżeli:
  a. INTER TAP nadal posiada Produkty z tej samej serii co zwracany Produkt,
  b. zwracany Produkt znajduje się w oryginalnym opakowaniu i nie nosi śladów rozpakowania lub
  użytkowania,
  c. zwracany Produkt nadal należy do podstawowej oferty INTER TAP Produktów sprzedawanych ze
  stałych stanów magazynowych INTER TAP,
  d. klient wyrazi zgodę na potrącenie 20% wartości zwracanych Produktów na poczet kosztów obsługi
  zwrotów oraz ponownej kontroli jakości Produktów.
 11. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zdjęcia Produktów nie oddają w pełni ich rzeczywistych kolorów
  lub wzorów. INTER TAP zaleca, aby przy wyborze Produktów posługiwać się wyłącznie wzornikami
  Produktów znajdującymi się w siedzibie INTER TAP. INTER TAP może także umożliwić Klientowi
  zamówienie próbnej ilości Produktów z danej partii produkcyjnej. Różnice kolorystyczne pomiędzy
  Produktem dostarczonym, a Produktem wskazanym na zdjęciach nie stanowią podstawy do
  uwzględnienia reklamacji i odpowiedzialność INTER TAP za takie różnice jest wyłączona.
 12. Klient przyjmuje do wiadomości, iż poszczególne partie Produktów (w szczególności materiałów
  naturalnych) mogą się różnić od siebie, przez co w razie zamawiania w przyszłości Produktu tego
  samego, ale z innej partii produkcyjnej, INTER TAP nie gwarantuje zachowania identycznej
  kolorystyki.
  art. 3. Płatności
 13. Należność za dostarczane Produktu jest uiszczona na podstawie faktury VAT i na rachunek bankowy
  na niej wskazany.
 14. Jeżeli indywidualnie nie postanowiono inaczej, Produkty muszą być opłacone w całości przed ich
  wysyłką do Klienta.
 15. Datą zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym INTER TAP.
 16. Wszelkie wartości cenowe wskazane w Zamówieniu i ofercie są wartościami brutto i obejmują
  podatek VAT. Cena nie obejmuje kosztów transportu.
 17. Jeżeli indywidualnie nie postanowiono inaczej, INTER TAP nie jest zobowiązany do realizacji
  Zamówienia ani jego części w przypadku, gdy nie utrzyma całej ceny Zamówienia.
  art. 4. Dostawy
 18. Dostawa Produktów następować będzie w terminie wskazanym w Zamówieniu oraz do miejsca
  wskazanego jako miejsce dostawy w Zamówieniu. W przypadku zmiany miejsca dostawy po
  zawarciu umowy, Klient zobowiązuje się ponieść dodatkowe koszty z tego tytułu oraz
  poinformować INTER TAP o zmianie tego miejsca w formie pisemnej lub poprzez wiadomość e-mail
  wysłaną na adres: bok@inter-tap.pl
 19. Dostawy realizowane są zgodnie z EX Work Incoterms 2020 (chyba, że inaczej ustalono z Klientem).
 20. Koszty wysyłki Produktów ponosi Klient zgodnie z ofertą. W przypadku wysyłek zagranicznych,
  Klient ponosi także wszelkie opłaty publicznoprawne (w szczególności cła – o ile mają
  zastosowanie).
 21. Termin realizacji Zamówienia jest szacunkowy i oznacza datę nadania Produktów przez INTER TAP
  za pośrednictwem przewoźnika/kuriera. INTER TAP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w
  realizacji zamówienia przez kurierów lub przewoźników.
 22. INTER TAP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieterminowej dostawy, a opóźnienie w dostawie
  nie stanowi podstawy do reklamacji Produktów lub rezygnacji z Zamówienia/rozwiązania Umowy.
 23. INTER TAP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Produktów wynikające z siły
  wyższej lub innych okoliczności, których nie dało się obiektywnie przewidzieć w momencie zawarcia
  Umowy (np. strajki, braki energii, katastrofy, działania organów państwowych).
 24. W przypadku, gdy Klient w ustalonym terminie dostawy nie dokona odbioru Produktów i o ile Strony
  nie ustalą inaczej, Klient będzie ponosił koszt przechowywania Produktów przez INTER TAP w
  kwocie 123 PLN brutto za każdy rozpoczęty dzień, a przechowywanie będzie się odbywało poza
  obiektem INTER TAP na ryzyko Klienta. Poza powyższym, INTER TAP zachowa wszelkie uprawnienia
  wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym do odstąpienia od umowy.
  art. 5. Gwarancja i rękojmia
 25. Na Produkty objęte Umową INTER TAP udziela Klientowi gwarancji jakości, na okres 24 miesięcy od
  daty dostawy.
 26. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady Produktów powstałe podczas normalnego użytkowania
  Produktów.
 27. Gwarancją nie są objęte wszelkie uszkodzenia spowodowane przez Klienta lub osoby trzecie w
  trakcie użytkowania, a także uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania lub konserwacji
  Produktów.
 28. Gwarancja wygasa w przypadku braku stosowania przez Klienta zalecanej konserwacji Produktów
  zgodnie z kartami technicznymi Produktów. Karty techniczne produktów zamieszczone są na stronie
  internetowej pod adresem: www.hurtownia-tapicerska.pl. Klient dokonując zapłaty ceny za
  Produkty oświadcza, iż zapoznał się z kartą techniczną nabywanego Produktu i akceptuje ją w
  całości.
 29. W przypadku stwierdzenia wady, Klient zobowiązany jest w terminie do 5 dni od jej wykrycia
  powiadomić o powyższym INTER TAP, przesyłając zgłoszenie reklamacyjne INTER TAP pocztą lub na
  adres e-mail bok@inter-tap.pl. Zgłoszenie musi zawierać opis zgłoszonej wady i zdjęcia wadliwych
  Produktów.
 30. Klient zobowiązany jest umożliwić INTER TAP inspekcję Produktów poprzez udostępnienie ich na
  miejscu lub dostarczając Produkty do siedziby INTER TAP na żądanie INTER TAP.
 31. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, w terminie do 7 Dni roboczych INTER TAP skontaktuje
  się z Klientem w celu ustalenia miejsca i terminu oględzin Produktów.
 32. W przypadku stwierdzenia, iż INTER TAP ponosi odpowiedzialność za wady, INTER TAP dokona, w
  terminie 14 Dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego lub, jeżeli to konieczne – od
  oględzin produktu, naprawy Produktu albo (w przypadku, gdy naprawa okaże się niemożliwa albo
  nieopłacalna) wymiany Produktu na nowy – wolny od wad. Naprawa Produktu lub wymiana na
  nowy nie powodują przedłużenia okresu gwarancji. W przypadkach skomplikowanych, w
  szczególności związanych z koniecznością wykonania ekspertyzy Produktów, czas rozpatrzenia
  reklamacji może się wydłużyć, o czym INTER TAP powiadomi Klienta.
 33. INTER TAP udzieli odpowiedzi na reklamację taką drogą, jaką dotarło do INTER TAP zgłoszenie
  reklamacyjne.
 34. W przypadku braku zasadności reklamacji INTER TAP nie ponosi odpowiedzialności za koszty
  dostarczenia Produktów w ramach realizacji przez Klienta roszczeń gwarancyjnych.
 35. Strony wyłączają odpowiedzialność INTER TAP z tytułu rękojmi Produktów – w odniesieniu do
  Produktów nabywanych przez Klientów niebędących Konsumentami.
 36. Strony wyłączają odpowiedzialność INTER TAP z tytułu szkód pośrednich związanych z wadliwością
  Produktów, w tym odpowiedzialność za utracone korzyści Klienta. Łączna odpowiedzialność INTER
  TAP (bez względu na podstawę prawną) jest ograniczona do wartości Produktów określonych w
  Umowie.
  art. 6. Odstąpienie od Umowy (dotyczy tylko Konsumentów)
 37. Konsument, w przypadku dokonywania nabycia Produktów na odległość lub poza lokalem
  przedsiębiorstwa INTER TAP ma prawo odstąpić od umowy zawartej z INTER TAP, bez podania
  jakiejkolwiek przyczyny.
 38. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł
  w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
  Konsumenta weszła w posiadanie Produktu.
 39. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować INTER
  TAP o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia
  (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail, na adres
  pocztowy lub elektroniczny wskazane w Definicjach Regulaminu).
 40. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację
  dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu
  do odstąpienia od umowy.
 41. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy INTER TAP zwraca wszystkie otrzymane od
  Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta (z wyjątkiem
  dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego
  niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez INTER TAP), niezwłocznie, a w każdym
  przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym INTER TAP został poinformowany o decyzji
  Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 42. Konsument zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sposób, w jaki
  INTER TAP ma dokonać zwrotu należności za Produkt. W każdym przypadku Konsument nie poniesie
  żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania Produktu do INTER TAP.
 43. INTER TAP może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu
  dostarczenia INTER TAP dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
  wcześniej. Zwrot Produktu następuje na adres INTER TAP wskazany z Definicjach Regulaminu.
 44. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z
  Produktu w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
  Produktu.
 45. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi gdy przedmiotem świadczenia jest
  Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący
  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  art. 7. Ochrona danych osobowych
 46. INTER TAP jest administratorem danych osobowych Klienta, Podstawą do przetwarzania danych
  osobowych klienta w związku z realizacją zamówienia jest umowa. W przypadku wykorzystania
  danych w celach marketingowych wymagana jest odrębna zgoda na przetwarzanie danych. Dane
  nie będą udostępniane.
 47. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Umowy oraz w celu
  marketingu bezpośredniego produktów oferowanych przez INTER TAP oraz na potrzeby
  dochodzenia roszczeń.
 48. INTER TAP informuje Klienta o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma prawo wniesienia skargi do
  UODO w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Klienta danych osobowych w przypadku zawierania
  umowy jest obligatoryjne, w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych –
  dobrowolne.
  art. 8. Postanowienia końcowe
 49. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z OWS jest polski sąd powszechny właściwy
  dla siedziby INTER TAP. Powyższe nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  określających właściwość sądu w przypadku, gdy dochodzącym roszczeń jest Konsument.
 50. W sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych
  obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku, gdy Klient jest podmiotem
  zagranicznym, w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa
  polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
 51. W przypadku, gdy Klient jest podmiotem zagranicznym, Strony wyłączają także stosowanie do
  umowy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów,
  sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. oraz Konwencji o przedawnieniu w
  międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r.
 52. Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny polski, według
  polskich norm proceduralnych.
 53. W przypadku sporządzenia OWS w polskiej i innych wersjach językowych, w razie sporu decydujące
  znaczenie ma polska wersje językowa.
 54. INTER TAP ma prawo do zmiany OWS. Klienta dotyczą OWS w wersji obowiązującej w dniu zawarcia
  Umowy.
 55. OWS wchodzą w życie z dniem 01.06.2024 r.